รับเล่นดนตรีเล่นสด  ออกงาน 2 คน กีตาร์ กับกลอง  เล่นหลั […]