รับเล่นดนตรีงานแต่งงาน พร้อมเครื่องเสียง ที่ อาคารรับรอ […]